Sosyal Bilimler

Program ve Hedefler :

Öğrencilerimize tarih bilgisi ve bilinci kazandırmak.
Milli ve evrensel kültüre sahip, insan haklarına ve kültürel değerlere saygılı gençler yetiştirmek.
Öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini sağlamak.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Günümüz uygarlığının, insanlığın ortak mirası olduğunu, yaşadığı toprakların, -Anadolu’nun- geçmişten günümüze kültürünün kavratılarak , milli değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda farklı kültürlere saygılı bireyler yetiştirmek.

Yıllık Program :

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Kullanılan Yöntemleri :

Anlatım, Soru-Cevap, Harita ile Gösterme, Şema ile Gösterme, Slayt ve Belgesellerden Yararlanarak analiz etme, Resim-Fotoğraf-Karikatür Analizi, Analiz-Sentez, Sunum, Yerinde Görme (Müze, Saray, Anıt, Sur, Kale gibi tarihi mekanlara gezi ), Dönem Gazete ve Dergi Makalelerini İnceleme ve Yorumlama, Grup çalışması gibi yöntemler ünite ve konuların içeriğine göre kullanılır. Classroom, Padlet,Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır.

Sınıf içi çalışma olarak, Milli Eğitim Bakanlığına ait ‘’Etkileşimli Kitap’’ uygulaması ve  her ünite sonunda quizziz uygulaması yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

Tarih dersi öğrencilerimizin geçmişteki sosyal, ekonomik ve siyasi olayların neden ve sonuçlarını günümüzle karşılaştırarak, analiz edebilme, sorgulama ve değerlendirme becerisi kazanmalarını hedefler.

Haftada her biri 45 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Lise 2.sınıf Tarih derslerinde, kuruluşundan 16. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan incelenmektedir. Dersler işlenirken dünyada yaşanan gelişmeler konularla karşılaştırmalı ve eş zamanlı olarak verilmektedir.

Bu yapılırken; öğrencilerimizin derse ilgi duymaları, kendi kendine öğrenme becerilerinin, mantıklı düşünme ve hoşgörü anlayışlarının gelişmesi ve günümüz olayları ile bağlantı kurabilmeleri amaçlanmıştır.

Yıllık Program :

 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
 • Sultan ve Osmanlı Merkez teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Kullanılan Yöntemleri :

Anlatım, Soru-Cevap, Harita ile Gösterme, Şema ile Gösterme, Slayt ve Belgesellerden yararlanarak analiz etme, Resim-Fotoğraf-Karikatür Analizi, Analiz-Sentez, Sunum, Yerinde Görme (Müze, Saray, Anıt, Sur, Kale gibi tarihi mekanlara gezi ), Dönem Gazete ve Dergi Makalelerini İnceleme ve Yorumlama, Grup çalışması gibi yöntemler ünite ve konuların içeriğine göre kullanılır. Sınıf içi çalışma olarak, Milli Eğitim Bakanlığına ait “Etkileşimli Kitap” uygulaması ve  her ünite sonunda quizziz uygulaması yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

Osmanlı Devleti’nin, kurulduğu coğrafyada hukuk düzenini tesis etmelerini, toplumsal yaşamda sınıf farklılıklarına yer vermediklerini, kendi kültürlerine sahip çıkarken farklı kültürlere saygılı olduklarını, eğitim-sanat alanlarında evrensel değerlerle ulaştıklarını öğrencilere göstererek uluslarına olan güvenlerini artırmak.
Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı Devleti’nin izlediği siyasetin karşılaştırılmalı olarak verilmesi hedeflenmektedir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Öğrencilere tarih bilgisi ve tarih bilinci kazandırmak, bu bilinçle kendi uygarlık değerlerine sahip çıkarken, bugünkü uygarlığımızın uzun bir geçmişin eseri olduğunu kavratarak evrensel değerlerle de donanmış olarak, insan haklarına ve kültürel değerlere saygılı gençler yetiştirmek.

Yıllık Program :

 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası ilişkilerde denge stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • XIX ve XX Yüzyılda değişen Gündelik hayat

Kullanılan Yöntemleri :

Anlatım, Soru-Cevap, Harita ile Gösterme, Şema ile Gösterme, Slayt ve Belgesellerden Yararlanma, Resim-Fotoğraf-Karikatür Analizi, Analiz-Sentez, Sunum, Yerinde Görme (Müze, Saray, Anıt, Sur, Kale gibi tarihi mekanlara gezi ), Dönem Gazete ve Dergi Makalelerini İnceleme ve Yorumlama, Grup çalışması gibi yöntemler ünite ve konuların içeriğine göre kullanılır. Sınıf içi çalışma olarak, Milli Eğitim Bakanlığına ait ‘’Etkileşimli Kitap’’ uygulaması ve  her ünite sonunda quizziz uygulaması yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

Öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarını kavramış, evrensel insan hakları ilkeleri çerçevesinde vatan sevgisi bilincine sahip, milli tarih ve kültürümüz konusunda bilinçli ve duyarlı, aynı zamanda dünyadaki farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilen, entellektüel ve sosyal becerilere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
Öğrencilerimizin, 21.yüzyılın gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek ve geleceğe yönelik sağlam öngörülerde bulunabilecek beceriler geliştirmelerini sağlamak.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Hedefler ; kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum,tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma, eleştirel düşünme, değişim ve sürekliliği algılama, iletişim kurma, yaratıcı düşünce ve sosyal katılım davranışını kazandırmak.

Yıllık Program :

 • 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Kullanılan Yöntemleri :

Anlatım, soru-cevap, harita ve şema kullanımı, ilgili belgesel izlenimi, resim, fotoğraf ve karikatür analizi, analiz-sentez, sunum, ilgili yerleri yerinde görme, dönem gazete ve dergi makalelerini inceleme ve yorumlama, grup çalışması gibi yöntemler ünite ve konuların içeriğine göre kullanılır. Classroom, Padlet,Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır..Milli Eğitim Bakanlığına ait ‘’Etkileşimli Kitap’’ uygulaması  yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

Öğrencilerimizin milli tarih ve kültürümüz konusunda bilinçli ve duyarlı, aynı zamanda dünyadaki farklı kültürlerle etkileşim de bulunabilen, entelektüel ve sosyal becerilere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

Öğrencilerimizin, 21.yüzyılın gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek ve geleceğe yönelik sağlam öngörülerde bulunabilecek beceriler geliştirmelerini sağlamak.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Hedefler ; kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum,tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma, eleştirel düşünme, değişim ve sürekliliği algılama, iletişim kurma, yaratıcı düşünce ve sosyal katılım davranışını kazandırmak.

Yıllık Program :

 • İki Küresel Savaş Arasında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya

Kullanılan Yöntemleri :

Anlatım, soru-cevap, harita ve şema kullanımı, ilgili belgesel izlenimi, resim, fotoğraf ve karikatür analizi, analiz-sentez, sunum, ilgili yerleri yerinde görme, dönem gazete ve dergi makalelerini inceleme ve yorumlama, grup çalışması gibi yöntemler ünite ve konuların içeriğine göre kullanılır. Classroom, Padlet,Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır..Milli Eğitim Bakanlığına ait ‘’Etkileşimli Kitap’’ uygulaması  yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

Doğal ve Beşeri unsurların ülkemiz ve dünya ölçeğinde incelenmesini, Çevre ve toplum ilişkisinin analizini, Coğrafya ile ilgili, ilk temel bilgilerin öğrencilerimize kazandırılmasını hedefler.Milli ve evrensel değerlere  sahip, insan haklarına ve kültürel değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetiştirmek.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Konulara bütünsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerimizde çok boyutlu düşünebilme becerisini sağlamak. Coğrafi olay ve olguların yaşanılan bölge, ülke ve dünya ölçeğinde algılanmasını sağlamak.

Yıllık Program :

 • İnsan ve Doğa
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Yer ve Zaman
 • Harita Okur yazarlığı
 • Atmosfer ve İklim
 • Yerleşmeler
 • Bölgeler
 • Doğal Çevre ve İnsan

Kullanılan Yöntemleri :

Coğrafya bilgisini kullanarak, günlük yaşantımızdaki olaylarla bağlantı kurmak. Grafikleri yorumlayarak analiz ve sentez yapma. Harita çalışmaları,günlük olayları takip etmek, karşılaştırma ve tartışma kullandığımız yöntemler.CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kullanılması.
Classroom, Padlet,Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır.Milli Eğitim Bakanlığına ait ‘’Etkileşimli Kitap’’ uygulaması  yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

Öğrencilerimizin Yaşadığı alandan başlayarak dünyayı içine alan sistemde, bulunduğu konumla ilgili coğrafi bilincin gelişmesini sağlamak.Milli ve evrensel değerlere  sahip, insan haklarına ve kültürel değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetiştirmek.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Öğrencilerimize, Türkiye ve Dünyada bulunan doğal kaynakların önemi ve özelliklerini kavratmak, insanların bu kaynaklar üzerindeki etkilerini inceleyerek bu kaynakların korunmasına yönelik duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak ve karşılaşılan sorunların çözümünde analiz, sentez, yorum yeteneklerini kullanma becerilerini geliştirmek hedeflenmiştir.

Yıllık Program :

 • Dünya’nın Yapısı ve Oluşum Süreci
 • Su kaynakları
 • Topraklar
 • Bitkiler
 • Nüfus
 • Türkiye’de Nüfus
 • Göç
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Afetler.

Kullanılan Yöntemleri :

I. ve II. Kaynakların kullanımı, Dünyada ve Türkiye’de değişim ve sürekliliği algılama, Gözlem, sorgulama, anlama ve değerlendirme açısından yaşadığı alandan başlayarak küresel ortama doğru insan ve doğaya ait sistemler, süreçler ve dokuları anlamaya ve sorunlar karşısında çözüm üretebilmeye yönelik çalışmalar uygulanmaktadır. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kullanılması.
Classroom, Padlet,Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır..Milli Eğitim Bakanlığına ait ‘’Etkileşimli Kitap’’ uygulaması  yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

Öğrencilerin yaşadıkları çevreye ve dünyaya duyarlılıklarını artırmak – Nüfus ve gelişmişlik arasındaki ilişkiyi anlamak-farklı ekonomik faaliyetlerin ülke kalkınmasındaki önemini vurgulamak – Ülkemizin ekonomik yapısını tanırken bir yandan da diğer ülkelerle karşılaştırmak – Doğal kaynakların çevresel ve küresel etkilerini vurgulamak. Milli ve evrensel değerlere  sahip, insan haklarına ve kültürel değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetiştirmek.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

3 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Öğrencilerin coğrafya derslerinde öğrendiklerini aktüel hayatta kullanabilmelerini sağlamak, insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını açıklamak.

Yıllık Program :

 • Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişleri
 • Nüfus Politikaları
 • Yerleşmelerin Özellikleri
 • Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
 • Türkiye’de Ekonomi
 • Kültür Bölgeleri
 • Küreselleşen Dünya
 • Çevre Sorunları

Kullanılan Yöntemleri :

Yaşadığımız çevreyi – ülkeyi ve genelde yerküreyi tanıma sürecinde karşılaştırma-tartışma-analiz-sentez-görsel sunumlar ve açık uçlu sorular öncelikli yöntemlerdir. Tüm bu yöntemler kullanılırken öğrencinin kendini geliştirmesine yönelik olarak yerinde inceleme diğer bir öğretme tekniğidir. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kullanılması. Classroom, Padlet, Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına ait ‘’Etkileşimli Kitap’’ uygulaması  yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

Doğal ve beşeri olaylar ile bu olayların insanlar üzerindeki etkilerini, dünyada ve Türkiye’de yerel, bölgesel ve küresel çapta kavratılmasını sağlamak. Milli ve evrensel değerlere  sahip, insan haklarına ve kültürel değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetiştirmek.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

3 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Öğrencilerimizin, bugünün dünyasını doğal ekonomik ve sosyal açıdan anlamalarını,disiplinler arası bağlantı kurarak, karşılaştığı sorunlarda çözüm üretebilme becerilerini kazandırmayı hedefler.

Yıllık Program :

 • Ekstrem Doğa Olayları
 • Bildiğimiz Havaların Sonu : Küresel İklim Değişimi
 • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 • Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
 • Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
 • Küresel Ticaret
 • Türkiye Turizmi
 • Jeopolitik Konum
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

Kullanılan Yöntemleri :

Analiz, sentez,yorum, gözlem, sorgulama, değişim ve sürekliliği algılama, I ve II. Kaynakları kullanma, yaşadığı alandan başlayarak küresel ortama doğru insan ve doğaya ait sistemler, süreçler ve dokuları anlamaya ve sorunlar karşısında çözüm üretebilmeye yönelik çalışmalar uygulanmaktadır.CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kullanılması. Classroom, Padlet, Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına ait “Etkileşimli Kitap” uygulaması  yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğini bağlı, laiklik ilkesi ışığında Türk milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen yurttaşlar yetiştirmektir. Bu anlamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde akılcı, çağdaş, hurafelerden arınmış bir İslam anlayışı amaçlanır. Ahlaki değerlerin güçlendirilmesi, laiklik ilkesinin dinsizlik olmadığı ve farklılıkların bir arada beraber yaşama gereği vurgulanır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Bilgimizin geleneklere dayalı olmasından çok akla, bilime ve Kuran-ı Kerim’e uygun olması. Din ve Tanrı düşüncesinin insanlık tarihi boyunca var olduğu gerçeği. İbadet etmenin insanın ruh dünyasının vazgeçilmez bir ihtiyacı olduğu. Milli ve manevi değerlerimizin önemi. Bir arada beraber yaşamamızın vazgeçilmezliği. Diğer müslüman toplumlarla ortak değerlerimizin bulunduğu.

Yıllık Program :

 • Bilgi ve İnanç
 • Din ve İslam
 • İslam ve İbadet
 • Gençlik ve Değerler
 • Gönül Coğrafyamız

Kullanılan Yöntemleri :

Soru-cevap, okuma, anlatım, görsel materyaller, bilimsel yayınlar, Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabı ve yardımcı kitaplar, eba araçlarından faydalanılarak ders işlenir. Classroom,  Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılır.

Program ve Hedefler :

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğini bağlı, laiklik ilkesi ışığında Türk  milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen yurttaşlar yetiştirmektir. Bu anlamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde akılcı, çağdaş, hurafelerden arınmış bir İslam anlayışı amaçlanır. Ahlaki değerlerin güçlendirilmesi, laiklik ilkesinin dinsizlik olmadığı ve farklılıkların bir arada beraber yaşama gereği vurgulanır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Allah ve diğer inanç esaslarını felsefi ve bilimsel olarak vermek.Bütün inançlarda insanın kutsallığına vurgu yapmak. Toplum için ahlaki değerlerin önemini kavratmak. Din ve laiklik konusunda Atatürk’ün uygulamalarına yer vermek. Hak ve özgürlüklerin vazgeçilmezliğini ve dinlerin insan haklarını nasıl yücelttiğini kavratmak.İslam coğrafyasındaki dini algılamadaki farklar belirtmek.

Yıllık Program :

 • Allah İnsan İlişkisi
 • Hz. Muhammet (S.V.S) ve Gençlik
 • Din ve Hayat
 • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 • İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar

Kullanılan Yöntemleri :

Soru-cevap, okuma, anlatım, görsel materyaller, bilimsel yayınlar, Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabı ve yardımcı kitaplar, eba araçlarından faydalanılarak ders işlenir. Classroom,  Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılır.

Program ve Hedefler :

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğini bağlı, laiklik ilkesi ışığında Türk  milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen yurttaşlar yetiştirmektir. Bu anlamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde akılcı, çağdaş, hurafelerden arınmış bir İslam anlayışı amaçlanır. Ahlaki değerlerin güçlendirilmesi, laiklik ilkesinin dinsizlik olmadığı ve farklılıkların bir arada beraber yaşama gereği vurgulanır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Kuran-ı Kerimdeki temel inanç esaslarını felsefi boyutta kavratmak, ibadetlerle ilgili temel ilkeleri anlatmak, Hz. Muhammed’i örnek almanın nasıl olması gerektiği konusunda bilgi vermek, dinin bir fakat din anlayışlarının değişken olabileceğini algılamak. İslam dışındaki vahye dayalı dinlerin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini öğretmek.

Yıllık Program :

 • Dünya ve Ahiret
 • Kur’an’a Göre Hz. Muhammet
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • İnançla İlgili Meseleler
 • Yahudilik ve Hıristiyanlık

Kullanılan Yöntemleri :

Soru-cevap, okuma, anlatım, görsel materyaller, bilimsel yayınlar, Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabı ve yardımcı kitaplar, eba araçlarından faydalanılarak ders işlenir. Classroom,  Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılır.

Program ve Hedefler :

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğini bağlı, laiklik ilkesi ışığında Türk  milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen yurttaşlar yetiştirmektir. Bu anlamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde akılcı, çağdaş, hurafelerden arınmış bir İslam anlayışı amaçlanır. Ahlaki değerlerin güçlendirilmesi, laiklik ilkesinin dinsizlik olmadığı ve farklılıkların bir arada beraber yaşama gereği vurgulanır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Bilimin bugün geldiği noktanın insanlığın ortak mirası olduğu. Günümüzde etkin olan Mevlevilik, alevilik ve diğer tasavvuf ekolleri hakkında bilgi vermek. Atatürk’ün akılcı ve çağdaş din anlayışını anlatmak. Yaşayan dünya dinleri hakkında bilgi vermek.

Yıllık Program :

 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Hint ve Çin Dinleri

Kullanılan Yöntemleri :

Soru-cevap, okuma, anlatım, görsel materyaller, bilimsel yayınlar, Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabı ve yardımcı kitaplar, eba araçlarından faydalanılarak ders işlenir. Classroom,  Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılır.

Program ve Hedefler :

MEB güncellenen amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan programa göre Psikolojinin konusu, amaçları, yöntemleri ve uygulama alanlarının  bilgisi verilerek, insan davranışlarını tanıma, anlama ve açıklama, sosyal yaşamımızdaki etkilerini gösteren örnek vak’a çalışmaları ve bilimsel veriler ışığında öğrencilerin kendi davranışlarını ve başkalarının davranışlarını tanımaya çalışmalarını sağlamaktır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Öğrencilerin Psikoloji dersinde insan davranışlarını tanıyarak kendi davranışlarına neden-sonuç ilişkisi içerisinde sağlıklı ve objektif bir biçimde bakmalarını sağlamak ve psikoloji biliminin elde ettiği bilgilerden yararlanarak bireyin ve toplumun ruh sağlığını korumanın önemini kavratmaktır.

Yıllık Program :

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme, Bellek, Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri

Kullanılan Yöntemleri :

Örnek olay incelenmesi, soru-cevap, analiz-sentez, örnekleme ve metin okuma. Classroom, Padlet, Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır..Milli Eğitim Bakanlığına ait “Etkileşimli Kitap” uygulaması  yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

MEB güncellenen konularına uygun olarak hazırlanan program doğrultusunda oluşturulan yıllık plandaki her ünite ve konu başlığı içeriğine uygun, klasik ve çağdaş filozofların örnek metinleri ile desteklenerek, dönemde en az bir kitap okutma hedefi ile uygulamaktadır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Yıllık program ve dersin özel ve genel amaçları doğrultusundaki çalışmalarla, 10. sınıfta kazandıkları bilgileri felsefe tarihi verileri ile bağdaştırmaları, yaşama bakışlarında farklılık ve farkındalıklarını arttırmak, sorgulayarak okuma ve yazma becerilerini pekiştirmek hedeflenmiştir.

Yıllık Program :

 • MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi
 • MÖ 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi
 • 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi
 • 18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi
 • 20. Yüzyıl Felsefesi

Kullanılan Yöntemleri :

Sorgulayıcı okuma, tartışma, eleştirel yaklaşım, soru-cevap, analiz ve sentez, örnekleme, metin yazma alıştırmaları. Classroom, Padlet, Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına ait ‘’Etkileşimli Kitap’’ uygulaması  yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

MEB güncellenen amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan programa göre öğrencilere; Toplumun yapısını, işleyişini, değişimini ve bunların bağlı olduğu top­lumsal yasaları kavrayabilme. Toplumsal sorunları kavrayabilme; toplumun, ekonomik, ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunabilme. Toplumu, geçmişiyle ilişkisi içinde tanıyabilme, içinde yaşanılan durumu bilinçli bir biçimde yorumlayabilme yetisi kazandırabilmektir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Yıllık program ve dersin özel ve genel amaçları doğrultusundaki çalışmalarla, sosyoloji ile tanışan öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun, toplumsal ilişkilerini ve bu ilişkiler sonucu ortaya çıkan kurumların yapılarını, işleyişlerini ve gelişimlerini neden sonuç ilişkisi içerisinde kavratmaktır.

Yıllık Program :

 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Kültür
 • Toplumsal Kurumlar

Kullanılan Yöntemleri :

Örnek olay incelemesi, soru -cevap, analiz-sentez,örnekleme ve metin okuma. Classroom, Padlet, Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır..Milli Eğitim Bakanlığına ait “Etkileşimli Kitap”uygulaması  yapılmaktadır.

Program ve Hedefler :

MEB güncellenen konularına uygun olarak hazırlanan program doğrultusunda öğrencilerin doğru düşünme yollarını günlük yaşama aktarabilen, bağımsız ve tutarlı düşünen, çelişkileri fark ederek karşılaştığı problemlere çözüm yolları üretebilen, düşüncelerini akıl yürütmelerle temellendirebilen bireyler olmalarına katkı sağlamak.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Yıllık program ve dersin özel ve genel amaçları doğrultusundaki çalışmalarla, mantık dersi ile tanışan öğrencilerin doğru düşünmeye yönelik algılarını geliştirebilmek, matematiksel, işlemsel, analitik düşünme, problem çözme becerilerini yönlendirebilmek hedeflenmiştir.

Yıllık Program :

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik (Modern) Mantık

Kullanılan Yöntemleri :

Problem çözme, kavramlarla tanıştırma, soru-cevap, analiz ve sentez, örnekleme alıştırmaları. Classroom, Padlet, Aurasma, Quizizz vb dijital araçlar kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına ait ‘’Etkileşimli Kitap’’ uygulaması  yapılmaktadır.

Zümre Başkanı : Zülfü ALİŞ

Zülfü ALİŞ

Serap ALPAY

Canan ATINÇ

Cevat ÇAKIR

Serpil ERGÜL

Didem GÜNDER

İslam GÜNER

Burak ÖZVARDARLI

Hayati TÜMER

Betül TURFAN

Tuba YÜCEL AYAS

X