Hazırlık Sınıfları kontenjanımız dolmuştur. 21 Ağustos tarihinde başlayacak Nakil Döneminde kontenjan açılması durumunda sitemizden duyuru yapılacaktır. Bilgi için 0533 810 57 81 numaralı telefondan Suzi Hanım ile konuşabilirsiniz.

KVKK E-Bülten Üyeliği Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni MÜEYYETZADE MAHALLESİ KEMERALTI CADDESİ NO:11 KARAKÖY-BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde mukim Veri Sorumlusu ÖZEL SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ tarafından sunulan hizmetlerin tanıtımı amacıyla kurulmuş olan internet sitemizde yer alan e-bülten aboneliğini onaylayan gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kurumumuzca işlenmekte olması sebebi ile ilgili kişinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla kurumumuzun internet sitesinde yer alan e-bülten aboneliği sekmesini dolduran gerçek kişilerden e-posta adresi elde edilmektedir. Bu kişisel veri kurumumuzca “açık rıza” hukuki sebebiyle işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

Hukuki Sebep Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı
Açık Rıza İletişim verisi E-Posta Adresi Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mail gönderim sistemine kayıt işlemlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup aşağıdaki hallerde 3. Kişiler ile paylaşılmaktadır.

Alıcı / Alıcı Grupları Aktarım Sebebi Aktarılan Veri
Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Yetkili Yazılım Firması/Uygulayıcı İletişim Firması) Veri Tabanı Oluşturulması ve İletişim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi İletişim verisi (E-Posta Adresi)

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile kurumumuza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 1. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi ÖZEL SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ MÜEYYETZADE MAHALLESİ KEMERALTI CADDESİ NO:11 KARAKÖY-BEYOĞLU/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak veya saintbenoit@hs06.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

X