Fen ve Teknoloji Bilimleri

Program ve Hedefleri :

Hazırlık sınıflarında fen derslerinin temel amacı, bilimsel terimlerin Fransızca dilinde kavratılmasına dayanır. Ayrıca, işlenen konular, öğrencileri 9 cu sınıf fen derslerine hazırlamaktadır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

Haftada iki ders saati fen derslerine ayrılmış olup,derslerden biri öğrencileri iki gruba ayırarak gerçekleşmektedir.Bu öğrenciler ile bire bir çalışma yapmayı mümkün kılmaktadır. Dersler Fransızca işlenmektedir.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Sene sonunda öğrenci,9cu sınıf fizik,kimya ve biyoloji derslerini Fransızca olarak takip edebilecek kadar kelime bilgisine sahiptir.

Ayrıca aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere de sahip olur :

 • Basit şemaları tamamlayabilir ve değerlendirebilir
 • Lise 1 seviyesindeki basit egzersizleri çözebilir
 • Grafik çizebilir ve yorumlayabilir

Yıllık Program :

Hazırlık programı üç kısıma ayrılmıştır :

 • Biyoloji (ekosistem ve cevre korunuma)
 • Kimya (Maddenin halleri ve hal değişimleri, atom)
 • Fizik (madde ve halleri, madde ve ozellikleri, kutle, hacim ve ozkutle, isi ve sicaklik)

Kullanılan Yöntemleri :

Okul bünyesinde hazırlanan bir kitapçık kullanılmaktadır. Her bölüm, ders notları,kelimeler ve egzersizlerden oluşmaktadır.

Program ve Hedefleri :

 • Gençlerin bedensel, sosyal ve ruhsal olarak kendilerini tanımalarını sağlamak.
 • Genel sağlık hizmetleri ve bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgilendirme.
 • Gelecek nesillerde sağlık bilincini yükseltmek.
 • Güncel sağlık sorunlarını işlemek.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

1 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Öğrencileri sağlık konusunda bilinçlendirme, ilkyardım konusunda yetkin hale getirme, kötü alışkanlıklar konusunda geniş bilgi sahibi kılma, dengeli beslenme konusunda bilinçli bireyler olmalarını sağlama. Trafik adabını ve kurallarını öğrenme.

Yıllık Program :

Sağlık kavramı, kişisel ve toplumsal sağlık, çevresel etmenlerin kişi ve toplum sağlığına etkileri. Akılcı ilaç kullanımının önemi. Sağlıklı yaşam için hijyenin önemi. Ağız ve diş sağlığının korunması için yapılması gerekenler. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili temel bilgiler. Fiziksel aktivitelerin sağlığın geliştirilmesi üzerindeki etkileri. Yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, obezite ve diyabet hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi verme. Sağlıklı yaşam için zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığın ergen bireyler açısından önemi. Tütün ürünleri, alkol ve madde bağımlılıklarından korunmak için kararlı ve tutarlı iletişim becerilerine sahip olunmasının önemi. Teknoloji bağımlılığının sonuçları. İlk yardımın önemi, trafikte sergilenmesi gereken tutum ve davranışlar. Trafik ortamında etkili iletişimin önemi, trafik kuralları, trafik güvenliği, trafik kazaları, trafik ve çevre.

Kullanılan Yöntemleri :

Dersimizde sağlık sorunları her yönü ile ele alınmaktadır. Dersin işlenişinde, bilgisayar yazılımlarından ve konular ile ilgili CD’lerden yararlanma, pano hazırlama, güncel sağlık bilgilerini dergi ve medyadan takip etme, sunum yapma gibi çalışmalarla zenginleştirerek, bilgilerin kalıcılığı sağlanmaktadır. Ilkyardım konuları model üzerinde yapılmaktadır. Öğrenciler bu çalışmalarda aktif olarak görev almaktadırlar.

Program ve Hedefleri :

Lise 1 sınıfında maddenin özellikleri, mekanik enerji ve dalgalara giriş konuları işlenmektedir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Lise 1 fizik programı şu soruyu sorar : « neden Fizik » ? Bu seviyede problemlerin çözümü için öğrencilerin matematiksel metotlara ulaşmaları; matematik modellerini irdeleyerek, uygulama sınırlarını belirleyip onları kullanmaları; başka alanlarda da geçerli olan bilimsel yolların öğrenimini geliştirmeleri; maddenin ve doğanın oluşumu ile ilgili kanunları keşfetmeleri sağlanır.

Yıllık Program :

Program altı bölümden oluşmaktadır :

 • Ünite I : Fizik bilimine giriş
 • Ünite II : Maddenin Yapısı- Maddenin Özellikleri
 • Ünite III : Hareket ve Kuvvet
 • Ünite IV :  Enerji
 • Ünite V : Isı ve sıcaklık
 • Ünite VI : Elektrostatik

Kullanılan Yöntemleri :

 • Teorik ders anlatımı
 • Uygulama alıştırmaları, kapsamlı alıştırmalar
 • Laboratuvar deneyleri ve Java applets uygulamaları
 • Ortak sınav(ilk dönem 2, ikinci dönem 2)

Program ve Hedefleri :

Lise 2 sınıfında, maddeyi bağlayan kuvvetlerin başlangıçtan, elektrik yüklerinin etkileşimine kadar uzanan süreçte doğasının sorgulanması, Dinamik konusuna giriş ve sistemlerin gelişiminin teorik ve uygulamalı olarak nicelik bakımından daha detaylı incelenmesi.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Fiziği anlamamızı sağlayan kanunları öğrenmek için gerekli bilimsel kazanımları edinmek, Milli eğitim programları doğrultusunda, konularla ilgili problemleri çözebilir duruma gelmek.

Yıllık Program :

Program beş bölümden oluşmaktadır:

 • Ünite I : Elektrik ve Manyetizma
 • Ünite II :Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Ünite III :Dalgalar
 • Ünite IV : Optik

Kullanılan Yöntemleri :

 • Teorik ders anlatımı
 • Uygulama alıştırmaları, kapsamlı alıştırmalar
 • Laboratuvar deneyleri, mültimedya salonunda simülasyon uygulamaları
 • Araştırma konularına yer verilmesi
 • Sınavlar arası kontroller,her dönemde 3 sınav

Program ve Hedefleri :

Maddenin özelliklerini öğrenmek. Kuvvet hareket prensip ve kanunlarını uygulamak.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

3 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Öğrenciler ferdi çalışmalara yönlendirilmeli, konuların daha yakından incelenmesi ve deney sonuçlarına dayanarak ilmi düşünme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir. Fiziğin çok yaygın olan uygulamalarını daha iyi anlamalarına imkan sağlayacak temel kavramları ve kanunları öğretmek, Fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak suretiyle araştırma yollarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin hazırlamak gerekir.

Yıllık Program :

Lise 3 Fizik programı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır :

 • Vektörler
 • Bağıl hareket
 • Newton Hareket Kanunları
 • Tek boyutta sabit ivmeli hareket
 • Atışlar
 • İş ve enerji
 • Yeryüzünde hareket : itme ve momentum
 • Moment ve Denge
 • Ağırlık merkezi
 • Basit Makineler
 • Elektrostatik
 • Magnetizma

Kullanılan Yöntemleri :

Teorik ders anlatımı, uygulama alıştırmaları ve test çalışmaları.

Program ve Hedefleri :

Lise 4 sınıfı, geçmiş yıllarda edinilmiş bilgileri pekiştirerek, yüksek öğrenime hazırlığı kapsamaktadır. Bu yıl ek olarak modern fizik konusu işlenecektir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

4 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

 • Milli Eğitim Programında yer alan fizik problemlerinin çözümü için bilimsel temele ulaşmak
 • Geçmiş senelerde öğrenilen kanun ve ilkeleri uygulamak
 • Atom fiziği kavramlarından faydalanarak bazı durumları analiz etmek
 • Fiziksel olayları yorumlamak ve gözlemlemek için bilimsel bir yol izlemek

Yıllık Program :

Lise 4 fizik programı altı bölümden oluşmaktadır :

 • Ünite I : Düzgün Dairesel Hareket – Açısal Momentum – Kütle Çekim Kuvveti – Kepler Kanunları
 • Unite II : Basit Harmonik hareket
 • Ünite III : Kondansatör
 • Ünite IV : Optik (geometrik ve dalgasal)
 • Ünite V : Dalgalar
 • Ünite VI : Modern Fizik

Kullanılan Yöntemleri :

 • Teorik ders anlatımı
 • Uygulama alıştırmaları, kapsamlı alıştırmalar
 • Laboratuvar deneyleri, fizik laboratuvarında Java Applets uygulamaları
 • Sınav arası kontroller, her dönemde 3 er sınav.

Program ve Hedefleri :

Kimyanın bilim olma süreci, kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları, günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin ve bileşiklerin tanımı, kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
Atom modelleri, atomun yapısı, periyodik sistem,
Kimyasal türler, kimyasal türler arası etkileşimler, fiziksel ve kimyasal değişimler,
Maddenin hâlleri,
Doğa ve kimyanın etkileşimi işlenir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Öğrencilerimizin,
Toplumsal gelişim ve değişim sürecinde kendisini yenileyebilen,
Temel değerleri benimsemeleri,
Üst düzey bilişsel becerilere sahip olmaları,
Teorik bilgisini ve öğrendiklerini günlük hayatına aktarabilecek donanımı kazanmaları,
Bilimsel düşünce gelişimini ve düzenli çalışma prensibini sağlamak,
Kimya dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak insanlığın faydasına olacak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları,
Temel kimya kavramlarını benimsetmek ve geleceğin bilim insanlarını/bilim vizyonuna sahip bireyleri yetiştirmek için gerekli analitik ve eleştirel düşünmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.

Yıllık Program :

 • I. Ünite : Kimya Bilimi,
 • II. Ünite : Atom ve Periyodik Sistem,
 • III. Ünite : Kimyasal Türler Arası Etkileşimler,
 • IV. Ünite : Maddenin Hâlleri,
 • V. Ünite : Doğa ve Kimya

Kullanılan Yöntemleri :

Ders anlatımı, soru-cevap yöntemi, aktif öğrenme (öğrenci merkezli ders işleyişi), uygulamalı çalışmalar, grup ve bireysel çalışmalar, laboratuvar çalışması, evde yapılması gereken çalışmalar, Moodle platformu, animasyonlar ve videolar ile ters-yüz sınıf ders işleyişi, Google Apps Eğitim sürümü, bulut teknolojileri…

Program ve Hedefleri :

Kimyanın temel kanunlarını ve mol kavramını açıklamak. Kimyasal tepkime türlerini karşılaştırmak. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırmak. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklamak. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlamak. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini tanitmak. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini karşılaştırmak. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri deneylerle gostermek. Yaygın günlük hayat kimyasalları ve gida maddelerinde bulunan kimyasallari tanimak.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Kimya ile ilgili bilgilerin pekiştirilmesi. Bilim literatürünün takibi için genel kimya kültürünün oluşturulması. Lise 3 programı için temel oluşturulması.

Yıllık Program :

 • I. Ünite : Ki̇myanin temel kanunları ve ki̇myasal hesaplamalar
 • II. Ünite : Karışımlar
 • III. Ünite : Asi̇tler, bazlar ve tuzlar
 • IV:Ünite : Ki̇mya her yerde

Kullanılan Yöntemleri :

Ders anlatımı, soru-cevap yöntemi, aktif öğrenme (öğrenci merkezli ders işleyişi), uygulamalı çalışmalar, laboratuvar çalışması, evde yapılması gereken çalışmalar, animasyonlar ve videolar ile ders işleyişi.

Program ve Hedefleri :

11 ci sınıf Kimya dersi programı, bu yıl yeniden düzenlenmiştir. Bazı kavram ve konular çıkarılarak, programın yoğunluğu azaltılmıştır. Yıllık program aşağıda belirtilmiştir.

Kimya biliminin temel kavramları, ilkeleri, modelleri, teorileri ve yasaları hakkında bilgi sahibi olmaları, kimya biliminin ve insanlığın ortak mirası olan bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını, bilimsel bilginin etik değerlere uygun olarak kullanılmasının önemini kavramaları, kimya dersinde öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük hayat, sağlık, sanayi ve çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanmaları, deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları başlıca hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

3 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Termodinamik, kinetik ve çözeltilerin özellikleri gibi kavramların öğretilmesinden yola çıkarak, elektrolit çözeltilerin, pillerin ve elektroliz konularının kavratılmasına kadar geniş bir yelpaze, öğrenme hedefleri içinde yer almaktadır.

Yıllık Program :

 • I. Ünite : Modern atom teorisi
 • II. Ünite : Gazlar
 • III. Ünite : Sıvı çözeltiler ve çözünürlük
 • IV. Ünite :Kimyasal tepkimelerde enerji
 • V. Ünite : Kimyasal tepkimelerde hız
 • VI. Ünite: Kimyasal tepkimelerde denge

Kullanılan Yöntemleri :

Ders anlatımı, soru-cevap yöntemi, aktif öğrenme (öğrenci merkezli ders işleyişi), uygulamalı çalışmalar, laboratuvar çalışması, evde yapılması gereken çalışmalar, Moodle platformunda  hazırlanan testler ve videoların takibi. Ayrıca Türkçe test kitaplarından yararlanma (Her konu sonunda konuyla ilgili testlerin çözülmesi).

Program ve Hedefleri :

 • İndirgenme-Yükseltgenme tepkimelerini tanımak, Katot ve anot kavramları ile ilişkilendirmek
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi yöntemlerini tanımak
 • Anorganik ve Organik Bileşikleri tanımak
 • Fosil yakıtları ve alternatif enerji kaynaklarını öğrenmek

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

4 ders.
Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Kimya dalında edinilen bilgilerin bütünleşmesi. Üniversite seviyesinde Kimya literatürünün takibi için genel kimya kültürünün oluşturulması. Üniversite hazırlık aşamasında çalışmalar.

Yıllık Program :

 • I. Ünite : Kimya ve elektrik
 • II. Ünite : Karbon kimyasına giriş
 • III. Ünite : Organik bileşikler
 • IV. Ünite : Enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler

Kullanılan Yöntemleri :

Ders anlatımı, soru-cevap yöntemi, aktif öğrenme (öğrenci merkezli ders işleyişi), uygulamalı çalışmalar, laboratuvar çalışması, evde yapılması gereken çalışmalar (Moodle testleri, üç boyutlu molekül modellerinin incelenmesi, animasyonlar)

Program ve Hedefleri :

Lise 1 programı, canlılar dünyasıyla ilgili temel kavramları öğrenmeyi ve ve başlıca çevresel problemlere karşı duyarlı olmayı hedeflemektedir. Canlılar ile ilgili terminoloji hazırlık sınıfında öğrenildiğinden, öğrenciler bu yılki kazanımlara daha kolay ulaşabileceklerdir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Carl Von Linné den günümüze dek gelen tüm sınıflandırma metodlarının incelenmesi ve böylece, canlıların sınıflandırılmasını öğrenmek için temel oluşturulması. Hayvan ve bitki hücrelerinin yapı ve görevlerinin öğrenilmesi.Canlılar kimyasıyla ilgili temel kavramların benimsenmesi.Birinci dönem kimyada edinilen bilgilerin (organik ve inorganik bileşikler) biyolojide uygulanması.Çevresel problemlere farkındalık geliştirmektir.

Yıllık Program :

 • I.Ünite : Canlıların sınıflandırılması ve biyoçeşitlilik
 • II.Ünite : Hücrenin yapısı
 • III.Ünite : Organizma ve metabolizma
 • IV.Ünite : Bilinçli birey, yaşanabilir çevre

Kullanılan Yöntemleri :

Görsel uygulamalara dayanan teorik ders işlenişi.Genel bilim kültürü edindirmek ve öğrencinin fen derslerine ilgisini arttırmak amaçlı literatür takip etmek.

Program ve Hedefleri :

Lise 2 seviyesi, fen alanının ilk senesidir. M.E.B. tarafından belirlenen program takip edilmektedir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

3 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Sene sonunda öğrenci, hücre bölünmelerini ve kalıtımın genel esaslarını,çeşitli çoğalma tiplerini,madde ve enerjinin yapısını ve ekosistemlere dönüşümünü öğrenmiş olacaktır. Ayrıca aşağıda belirtilen becerileri de kazanmış olacaktır:

 • Şema okuma ve şema üstünde biyolojik bir olayı göstermek
 • Bilimsel bir dokümandan bilgi çekebilmek
 • Problem çözmek için gereken bilimsel düşünceyi uygulamak.

Yıllık Program :

Lise 2 biyoloji programı üç bölümden oluşmaktadır :

 • I.Ünite : Hücre bölünmeleri
 • II.Ünite : Kalıtımın genel ilkeleri
 • III.Ünite : Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları

Kullanılan Yöntemleri :

Bilimsel metot izlenmektedir. Bilginin pekiştirilmesi için gereken aktivite ve alıştırmalar, teorik ders işlenmesi ve değişik değerlendirme teknikleri uygulanmaktadır. Deney çalışmalarına yer verilmektedir.

Program ve Hedefleri :

MEB programı doğrultusunda hazırlanan Lise 3 programı, İnsan fizyolojisi ve ekoloji konusunda öğrencileri, bilgilerini derinleştirmeye yönlendirmiştir. Öğrenciler, bilimsel ilerlemelerini sağlayacak deney çalışmalarını laboratuvarda yapacaklardır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

3 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Sene sonunda öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan program doğrultusunda akademik bilgiyi öğrenecek, canlının farklı sistemlere özgü morfolojik adaptasyonlarını anlayacak, sistemlerin yapı ve işlevleri arasındaki farkı görecek ve son olarak günümüzde ve gelecekteki ekolojik ihtiyaçlara cevap verecek çözümleri araştırabilecektir.

Yıllık Program :

Lise 3 biyoloji programı iki bölümden oluşmaktadır :

 • I. Ünite : İnsan Fizyolojisi
 • II. Ünite : Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Kullanılan Yöntemleri :

Görsel dökümanlarla zenginleştirilmiş teorik derslerden oluşmaktadır. Deney çalışmaları ve doküman analizleri öğrencilerde, bilimsel düşüncenin gelişmesini sağlayacaktır. Öğrencinin merakını uyandıracak araştırma yöntemleri uygulanacaktır.

Program ve Hedefleri :

MEB programı doğrultusunda hazırlanan Lise 4 programı, genetik, bitkiler, enerji dönüşümü ve ekoloji konusunda öğrencileri, bilgilerini derinleştirmeye yönlendirmiştir. Öğrenciler, bilimsel ilerlemelerini sağlayacak deney çalışmalarını laboratuvarda yapacaklardır.

Fen alanının ilk senesidir. M.E.B. tarafından belirlenen program takip edilmektedir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

4 ders. Dersler Fransızcadır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Sene sonunda öğrenciler, bitkilerin temel yapılarının özellikleri ve görevlerini bilecekler, Mendel’in genetik ilkelerini, modern genetik ilkeleri ile karşılaştıracaklar, hücresel mekanizmada DNA nın kendini eşlemesini kavrayacaklar, çevre ile ilgili temel problemleri, toplulukların kendi ortamlarındaki gelişimini, Atatürk’ün tabiat ve çevre ile ilgili görüşlerini bileceklerdir.

Yıllık Program :

Lise 4 biyoloji programı dört bölümden oluşmaktadır :

 • I.Ünite : Genden Proteine
 • II.Ünite : Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 • III.Ünite : Bitki Biyolojisi
 • IV.Ünite : Canlılar ve Çevre

Kullanılan Yöntemleri :

Araştırma ve tümden gelim sürecine dayanmaktadır.Bilgileri yavaş yavaş sindiren öğrencilerle, çalışmalarında onlara rehberlik eden öğretmen arasındaki iletişime dayalı teorik derslerden oluşmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin teknik bilgi ve becerilerini geliştirecek deneylere yer verilmektedir.

Zümre Başkanı : Şaziye AKYILDIZ

Şaziye AKYILDIZ

Tuğba AKSEKİLİ

Bahar BALKAN

Tarık CAN

Frédérique CASTELOT

Arnaud DESTRIBATS

Ozan ERDAL

Esen ORAK

Blari OUATTARA

Tamar SEFER

Natali TÖMSÜ

Siyabend TURGUT

Feriel ZAHOUANI KARAYALÇIN

X