Sayın Veli,

Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’nde ücretsiz okuyacak öğrencileri değerlendirme sistemi aşağıda açıklanmaktadır.
Okulumuzda, her öğretim yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın « Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik » esaslarına göre, başarılı, ancak maddi imkânları sınırlı öğrenciler ücretsiz okutulmaktadır.
Yeni kayıtlar için 2017-2018 öğretim yılında için başvurular, 02/10/2017 tarihinde başlayacak ve 12/10/2017 tarihinde sona erecektir. Verilen tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Ücretsiz okuma hakkından yararlanma :
Ücretsiz okuma hakkından, adı geçen yönetmelikte belirtilen şartları taşımış olmak kaydıyla, haklarında ücretsiz okuması için karar verilen öğrenciler yararlanır. Şehit ve malûl gazi çocukları ile malûl gazilere ücretsiz okumada öncelik verilir. Ücretsiz okuma öğrenim ücretinde %100 oranında indirim yapılarak uygulanır.

Başvuru Şartları :
Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin velileri, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrencilere Ait Başvuru Formu”nu (Ek-7) ve okulumuzun” Bilgi Formu’nu (Ek-1) doldurarak, aşağıda istenen evraklarla birlikte Ani Hamamcıyan’a başvurabilirler.
Başvuru Formları Ani Hamamcıyan’dan veya bu sayfanın sonundan (ek 1 ve ek 7) temin edilir.

Önemli Hususlar :
1) Başvurular her yıl yeniden değerlendirilir. Ücretsiz okuma yardımına esas alınan koşulların
değişmesi halinde yardım iptal edilebilir.
2) Ücretsiz okuma hakkına başvuracak öğrencinin davranış notunun tam olması ve sınıf tekrarı
yapmamış olması şartı aranır.
3) Şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gazilerden, şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu
kurumdan alınacak belge istenir.
4) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin, ücretsiz okuma hakkı okulumuz
müdürlüğünce iptal edilir. Öğrencinin ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat
hükümleri gereğince kanuni faizi ile birlikte veliden tahsil edilir.
5) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız o öğretim yılı için geçerlidir.
Ancak ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocukları, okuldaki öğrenimleri
süresince ücretsiz okurlar.

Başvuru için istenen belgeler :

1) Ek 7 ve Ek 1 belgeleri

2) Öğrencinin bir önceki yıla ait başarı durumunu gösteren belge (karne fotokopisi) Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç

3) Annenin veya babanın durumu ile ilgili olarak :
a) Anne veya baba hayatta değil ise, bu durumu gösteren belge. (veraset ilâmı veya ilgili nüfus
dairesinden onaylı aile nüfus kayıt örneği)
b) Anne – baba boşanmış ise, velâyet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı
c) Engelli ise engel durumunu belirten, tam teşekküllü resmi hastaneden almış oldukları sağlık
kurulu raporu

4) Ailenin gelir durumu ile ilgili olarak, anne ve babanın her ikisi için de ayrı ayrı
a) Halen resmi ve özel kurumlarda çalışanlar ;
Başvuru tarihi itibariyle son aya ait ücret bordrosu ve geçmiş 12 aya ait yıllık toplam geliri
gösteren belge.
b) Emekli olanlar ; Emekli cüzdanı fotokopileri Mahalle muhtarından alınmış halen
çalışmadığını gösterir belge. (Anne ve baba için ayrı ayrı) Son aya ait maaşlarını gösterir
belge
c) Emekli olup çalışmaya devam edenler ; Hem emeklilerden hem de çalışanlardan istenen
belgelerin tamamı
d) Serbest çalışanlar ; Vergi levhası ve vergi beyannamesi
e) İşsiz ve iflas etmiş olanların bu durumlarını gösteren belge
f) Ailenin bunların dışında kalan tüm gelirleri ile (gayrimenkul, menkul, faiz vs.) ilgili belgeler

5) Evin durumu ile ilgili olarak;
a) Kirada oturanlar için : Kira sözleşmesinin bir sureti ve son aya ait kira ödeme makbuz
fotokopisi
b) Kendi mülkünde oturanlar için : Oturdukları evi kiraya vermeleri halinde ne kadar kira
getireceğini belirten mahalle muhtarından alınmış belge

6) Aile fertlerine ait taşıtların ruhsatname fotokopileri

7) Aile fertlerinin nüfus cüzdanlarının fotokopileri (okulumuz öğrencisi dahil)

8) Öğrenim gören kardeşlerin okullarından alınan öğrenci belgeleri (Özel okulda okuyorsa burslu
olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.)

 

Burs : Sıkça Sorulan Sorular 2017-2018 (Tıklayınız)

Burs : EK 1 Belgesi Burs : EK 7 Belgesi