Başarı Bursu ile ücretsiz okuma arasında ne fark vardır ?

Başarı Bursu, okul idaresinin her yıl belirlediği yıl sonu ortalamasına göre her seviyede (Hazırlık, Lise 1, Lise 2, Lise 3) ilk 3’e giren öğrencilere verilir.
Öğrencinin bu bursu alması ücretsiz okuma için başvurmasına engel değildir.
Ücretsiz okuma, başarılı ancak maddî olarak ihtiyacı olan öğrencilere tanınan %100 oranında verilen bir destektir. Verilmesi yasal olarak zorunludur ve koşulları yönetmelikle belirlenir. Güncel oranlara göre her özel okul öğrenci sayısının %3'ü kadar ücretsiz öğrenci okutmak zorundadır.

Ücretsiz okuma için başvuru süresi nedir ? Ve başvuru formları nereden temin edilir ?

Halen öğrenci olanlar öğretim yılının Nisan ve Mayıs aylarında bilgilendirilerek belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunurlar. Yeni kayıt olanlar kayıt takviminin kapanmasını takip eden 15 gün içerisinde bilgilendirilerek belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunurlar.
Ücretsiz okuma başvuru formları okulda Ani Hanım'dan veya bu linkten (tıklayınız) temin edilir.

Hangi öğrenciler ücretsiz okuma için başvuruda bulunamaz ?

Disiplin cezası alanlar,
Ortalama Yükseltme Sınavı'na veya Seviye Belirleme Sınavı'na girmek zorunda olanlar. (Ortalama Yükseltme Sınavı'na ortalama arttırmak amacıyla kendi istekleriyle girenler hariç).
Bir kardeşi özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyanlar.

Hangi öğrenciler ücretsiz okuma için başvuruda bulunabilir ?

T.C. vatandaşı olanlar veya Türkiye'de yaşayan soydaşlar,
Disiplin cezası almayanlar,
Ortalama Yükseltme veya Seviye Belirleme Sınavı'na girmek zorunda olmayanlar (Sınıfını doğrudan geçenler).

Ücretsiz okuma başvuruları nereye yapılır ?

Ücretsiz okuma başvuruları Veli mulakata alınarak Burs Komisyonuna yapılır.

Ücretsiz okuma için başvurular nasıl değerlendirilir ?

Suistimalleri önlemek için, tüm ücretsiz okuma başvuru dosyaları, okul idarecilerinden oluşan "Burs Komisyonu" tarafından titizlikle incelenmekte ve araştırılmaktadır. Gerçeğe uymayan bir beyan tespit edildiğinde ücretsiz okuma hakkı veya burs kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrencinin ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler yasal faizi ile birlikte ödettirilir.

Ücretsiz okuma başvurusu yaptık, okul taksitlerini yatırmalı mıyız ?

Okul taksitleri başvurular sonuçlanana kadar düzenli olarak yatırılmalıdır. Ücretsiz okuma'ya hak kazanan öğrencinin velîsinin ödediği taksit tutarı kendisine iade edilir.

Ücretsiz okuma başvurusu için gereken belgeler nelerdir ?

1) Ek 7 ve Ek 1 belgeleri

2) Öğrencinin bir önceki yıla ait başarı durumunu gösteren belge (karne fotokopisi) Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç

3) Annenin veya babanın durumu ile ilgili olarak :
a) Anne veya baba hayatta değil ise, bu durumu gösteren belge. (veraset ilâmı veya ilgili nüfus
dairesinden onaylı aile nüfus kayıt örneği)
b) Anne - baba boşanmış ise, velâyet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı
c) Engelli ise engel durumunu belirten, tam teşekküllü resmi hastaneden almış oldukları sağlık
kurulu raporu

4) Ailenin gelir durumu ile ilgili olarak, anne ve babanın her ikisi için de ayrı ayrı
a) Halen resmi ve özel kurumlarda çalışanlar ;
Başvuru tarihi itibariyle son aya ait ücret bordrosu ve geçmiş 12 aya ait yıllık toplam geliri
gösteren belge.
b) Emekli olanlar ; Emekli cüzdanı fotokopileri Mahalle muhtarından alınmış halen
çalışmadığını gösterir belge. (Anne ve baba için ayrı ayrı) Son aya ait maaşlarını gösterir
belge
c) Emekli olup çalışmaya devam edenler ; Hem emeklilerden hem de çalışanlardan istenen
belgelerin tamamı
d) Serbest çalışanlar ; Vergi levhası ve vergi beyannamesi
e) İşsiz ve iflas etmiş olanların bu durumlarını gösteren belge
f) Ailenin bunların dışında kalan tüm gelirleri ile (gayrimenkul, menkul, faiz vs.) ilgili belgeler

5) Evin durumu ile ilgili olarak;
a) Kirada oturanlar için : Kira sözleşmesinin bir sureti ve son aya ait kira ödeme makbuz
fotokopisi
b) Kendi mülkünde oturanlar için : Oturdukları evi kiraya vermeleri halinde ne kadar kira
getireceğini belirten mahalle muhtarından alınmış belge

6) Aile fertlerine ait taşıtların ruhsatname fotokopileri

7) Aile fertlerinin nüfus cüzdanlarının fotokopileri (okulumuz öğrencisi dahil)

8) Öğrenim gören kardeşlerin okullarından alınan öğrenci belgeleri (Özel okulda okuyorsa burslu
olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.)